NF-förbundet COVID-19 -våren 2020

Uppdaterat 2020-04-30 avseende kappseglingar

 

Bäste medlem,

COVID-19 har sannerligen rört till det för oss alla. Detta kommer naturligtvis påverka NF-förbundet också. Så här tänker styrelsen just nu:

Årsmötet

På grund av COVID-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Styrelsen bestämt att vi knuffar årsmötet i NF-förbundet på framtiden. Istället för årsmöte nu i vår tar vi det någon gång efter sommaren. Vi har inte bestämt datum och får återkomma till detta.

Förbundets stadgar påbjuder årsmöte på våren – men efter kontroll med både RF och SSF är det helt i sin ordning att skjuta på årsmötet. COVID-19 och Folkhälsomyndigheten trumfar stadgar kan man säga.

De viktigaste frågorna på årsmötet kan vara ekonomin och styrelsens sammansättning. Val till styrelsen får vi alltså avvakta med till efter sommaren. Ekonomin ser bra ut och vi kommer lägga ut en redogörelse för denna på webbsidan under våren som FYI. Men beslut om ansvarsfrihet får även detta avvakta årsmötet.

Till årsmötet kommer styrelsen lägga proposition om att få genomföra digitala möten (videomöten eller liknande). Detta har vi redan börjat med, återigen pga COVID-19.

Medlemsavgift

Förbundets verksamhet fortsätter oförtrutet och det är superviktigt att du betalar i vanlig ordning. Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas in på Postgiro Sverige: 74 17 29-8.

Obs! skriv ditt namn, adress, mail, tfn och ev segelnummer vid inbetalningen.

Viktfrågan

En följetong har varit frågan om vikten på klassbåten NF. Det Styrelsen ska göra nu i vår är att tillse att Björns båt får tydliga flytmärken medan båten ligger på land och genomföra en 2:a kontroll efter sjösättning. Se mer i iNFo 2019 #02.

Sommarens seglingar och träffar

I dagsläget kör vi på som planerat. Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eventuella ändringar i planerna meddelas via webbsidan.

Ornö Runt är inställt och Lidingö Runt är flyttat till senare i höst (26 september). Om det blir fler förändringar vet vi i dagsläget inte. Så här föreslår styrelsen att vi gör med Ostkustserien:

  • Vi räknar en Ostkustserie givet att minst tre seglingar genomförs med minst 2 NF i respektive segling. 
  • Om båtar har lika poäng vid säsongens slut är normalt placering på NF Race utslagsgivande. Om NF Race inte kan genomföras kommer placering på den sista seglingen med flest deltagare att räknas som utslagsgivande.

Exempel: De seglingar som kan genomföras är SBK KM (4 deltagare), Gran Prix (4 deltagare) och Lidingö Runt  (2 deltagare). I detta exempel blir utslagsgivande segling Gran Prix.

I skrivande stund ser Ostkustserien ut som så här:

– NF Race, troligen 8 augusti
– SBK klubbmästerskap, troligen 22 augusti.
– Gran Prix, troligen 5 september
– Lidingö Runt, 26 september

Se även SSF uppdateringar här i ämnet.

Inkomna motioner

Till förbundet har två motioner inkommit att besluta om på årsmötet. Beslut om motionerna kommer alltså tas på ett årsmöte någon gång i höst. Motionerna bifogas här nedan. Styrelsen har diskuterat motionerna och har följande respons:

Motion 1 – Styrelsen har läst och förstått, men avstyrker motionen. Förtydligande: NF förbundet har ingen önskan att påverka SSF att specialbehandla NF jämfört med andra båtklasser i frågan om angiven vikt i SRS-breven. Vidare är förbundets fokus inte SRS -båtar, utan klassbåten NF. Om en båt avviker från klassreglerna (pga vikt eller segelsättning eller annat) och har ett annat SRS-tal än klassbåten är den inte en NF och därför inte inom förbundets intressesfär.

Motion 2 – Styrelsen har läst och förstått och föreslår att frågan bordlägges i avvaktan på hur SSF  tar sig an frågan. Förtydligande: Att elmotor i segelbåt är på frammarsch må vara oomtvistat. Denna trend/utveckling kommer påverka flera olika båtars klassregler vilket SSF säkerligen har noterat. Vi föreslår att NF-förbundet följer SSF rekommendationer och förslag i frågan. 

 

Motioner inkomna 2019-12-30

Vid SRS-segling  

Bakgrund

De kontrollmätningar som styrelsen gjorde i september visar att flytmärkena enligt mätningsdiagrammet överensstämmer med ett tänkt deplacement på 2900 kg vilken är båtens konstruktionsdeplacement. 

I SRS mätbrev finns fyra båtar som ej är vägda med krönt våg med deplacement mellan 3100 – 3190 kg dvs från 200 – 290 kg över konstruktionsdeplacementet.  

Tre båtar vägda med krönt våg finns mellan 2890 – 3000 kg.

Dessutom finns 8 båtar med ett deplacement på 2900 kg, troligen är dessa båtar inte kontrollvägda och då sätts 2900 kg vilket är båtens konstruktionsdeplacement.

Motion 1 

Att NF-förbundet påverkar Svenska Seglarförbundet så att båtens deplacement vägs med krönt våg vid utfärdande av SRS-mätbrev. Om ägaren väljer att inte väga med krönt våg eller att inte väga alls, sätts deplacementet till 2900 kg. 

 

Vid segling efter NF-klassregler  

Bakgrund

De flesta båtar passerar snart 40-års strecket. Motorerna måste bytas eller totalrenoveras för dyra pengar. Båtbranschen måste anpassa sig till utvecklingen på fordonssidan och då kommer det att bli svårt att få tag på diselmotorer. Elmotor med batteridrift kommer att vara ett alternativ.   

För att bibehålla NFs popularitet både för fritidssegling o kappsegling måste klassreglerna moderniseras så att de svarar upp mot de kommande hårda kraven om en fossilfri värd. För att leva upp till kraven måste NF-förbundet se till att det enkelt går att konvertera båtarna från diseldrift till eldrift och att de fortfarande går att kappsegla med i NF-klassen.

Motion 2

Att vid segling efter NF-klassregler gäller befintlig  klassregel om flytmärken. 

Att reglerna om viktkompensation förändras då VALFRIA kompensationsvikter placeras så att båten ej flyter över något flytmärke.

För att få jämförbarhet med inombordsmotorns placering får den aktre kompensationsvikten inte placeras närmare maststöttans centrum än 2140 mm akterut.

Kompensationsvikten förut skall placeras för om men dikt mot förpikskottet. Exakta mått saknas på ritningen. 

Kompensationsvikterna behöver ej placeras mitt i båten då t.ex toalett,  septitank mm kräver kompensation en bit upp på skrovsidan.  

Att styrelsen formulerar om/stryker paragraferna C.4.2, C.4.3 och D9 i Klassreglerna.      

Bilagor – från klassreglerna

C.4.2 VIKT

Båtens totala vikt utrustad för kappsegling men utan besättning ska vara så att angivna flytmärken i för och akter, placerade enligt mätningsdiagrammet, tangerar eller är under vattenytan. Flyter båten ej i enlighet med ovan nämnda flytmärken ska kompensationsvikter placeras enligt nedan. Vattentanken ska vara tom vid flytkontroll. Om det inte finns något innertak i ruffen ska kompensationsvikter 2 x 5 kg placeras i båten i enlighet med mätningsdiagrammet. 

C.4.3 KORREKTIONSVIKTER

Kompensationsvikter ska placeras i för och akter i enlighet med mätningsdiagrammet. 

D.9 Motor Båten ska ha en inombordsmotor. Vikten av denna inklusive självstart, generator, backslag och propelleraxel eller drev, propeller och eventuella kompensationsvikter ska vara minst 125 kg. Om båten saknar inombordare skall min 125 kg i kompensationsvikt monteras Kompensationsvikten får ej placeras längre från maststöttans centrum än 3220 mm. Ingen av dessa detaljer får placeras närmare maststöttans centrum än 2140 mm.

 

Hjärtligaste armbågshälsningar, Styrelsen